• โทรศัพท์/โทรสาร : 043-713-347

เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

icon

สนใจเข้าศึกษาต่อ

043-713-347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latest News

ข่าวประชาสัมพันธ์

News

โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข “กิจกรรมรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน จิตอาสาเยียวยาผู้ประสบภัย Covid-19 จังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมเทศบาลพยัคฆภูมิพิสัย จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย อีกทั้งท่านวิทยากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ที่ร่วมกันให้ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

Activity

กิจกรรมนักศึกษา

Personnel

บุคลากรประจำคณะ

วิสัยทัศน์
คณะนิติศาสตร์ เป็นโรงเรียนสอนกฎหมาย (School of law) ที่สร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งนำวิชาชีพกฎหมายสู่การพัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างยั่งยืน

ปรัชญา
สร้างนักกฎหมายให้มีความรู้คู่คุณภาพ คุณธรรม นำสังคมพัฒนา

รายชื่อบุคลากรทั้งหมด
Teachers
Mark alen
Vice chencelor
Teachers
David card
Pro chencelor
Teachers
Rebeka alig
Pro chencelor
Teachers
Hanna bein
Aerobics head