www.Stats.in.th


จัดโครงการ พัฒนาผู้นำนักศึกษาด้านวิชาการ A-team

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 อาจารย์สุทธิดา ผิวขาว อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้จัดโครงการ พัฒนาผู้นำนักศึกษาด้านวิชาการ A-team โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัทราวัลย์ คำปลิว มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ Adobe premiere pro 2020 เบื้องต้น ณ ห้องเรียนรวม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ติดต่อสอบถาม/สมัครเรียน