www.Stats.in.th


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิต” โดยมี ดร.กริช สินธุศิริ เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 อาจารย์จักรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรในระบบคลังหน่วยกิต” โดยมี ดร.กริช สินธุศิริ เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้คณาจารย์ บุคลากร ทราบถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ในการพัฒนารายวิชาเพื่อเข้าสู่ระบบ เช่น วิธีการสอน การวัดผล เอกสารประกอบการสอน เป็นต้น และให้คณาจารย์ บุคลากร สามารถกรอกแบบฟอร์มสำหรับการเปิดรายวิชาใน pre degree ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ติดต่อสอบถาม/สมัครเรียน