www.Stats.in.th


ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนปฏิเสธการเข้าใกล้หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด”

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.นภธร ศิวารัตน์ ผู้ช่วยคณบดี ได้จัดกิจกรรม “จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนปฏิเสธการเข้าใกล้หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด” ณ บ้านหนองหูลิง ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ประชาชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 เป็นศูนย์สำหรับให้คำปรึกษา ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน ให้สามารถ ลด ละ เลิกยาเสพติด และเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนตามจุดเน้น จุดเด่น ของมหาวิทยาลัยตามศาสตร์พระราชา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กริช สินธุศิริ เป็นประธานในการเปิดศูนย์ดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพัต หีบโอสถ ผู้อำนวยการส่วนประสานการป้องกันยาเสพติด นางสาวพจนีย์ สาริพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวปฐมพร ชื่นใจชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. (ส่วนกลาง) พ.ต.ท.ชารุวัฒน์ สุสม รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรกุฉินารายณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน นอกจากนี้ยังได้สาธิตอาชีพนวดแผนไทยเพื่อเป็นการบำบัดฟื้นฟูเพื่อเสริมร้างอาชีพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณภารดีธิดา ธนสารสกุลชัย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

ติดต่อสอบถาม/สมัครเรียน