www.Stats.in.th


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาทักษะและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักกฎหมาย ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 อาจารย์จิรสุดา ไชยทุม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาทักษะและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักกฎหมาย ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ สำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม โดยมี ดร.กริช สินธุศิริ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้บริหารคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์และ
ท่านสฤษดิ์ มาตย์สุรีย์ อัยการจังหวัดมหาสารคาม ร.ต.ต.ทัศน์ทวี ยอดทหาร รองอัยการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมในพิธี ดังกล่าวฯ เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการ โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนสาขานิติศาสตร์ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับกฎหมายและความต้องการทางราชการ ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคาม
ติดต่อสอบถาม/สมัครเรียน