www.Stats.in.th


ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการขยายผลการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรม “กฎหมายจราจรในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจภายในชุมชน”

เมื่อวันที่ 3 – 4 เมษายน 2566 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยอาจารย์ ดร.นภธร ศิวารัตน์ ผู้ช่วยคณบดี ได้จัดโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการขยายผลการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม กิจกรรม “กฎหมายจราจรในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจภายในชุมชน” โดยชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ คือ ชุมชนศรีสวัสดิ์ 1 และชุมชนนาควิชัย 1 และมี ดร.กริช สินธุศิริ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการเกิดอุบัติเหตุจากการฝ่าฝืนกฎจราจรของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามให้ความรู้และความตระหนักในการเกิดอุบัติเหตุจากการฝ่าฝืนกฎจราจรของ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากจากสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคาม เป็นทีมวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
ติดต่อสอบถาม/สมัครเรียน