www.Stats.in.th


คณะนิติศาสตร์ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 เข้าร่วมบันทึกรายการโทรทัศน์อีสานร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ประเด็น “กฎหมายยาเสพติด เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาคณะนิติศาสตร์ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 โดย อาจารย์ ดร.นภธร ศิวารัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์พิทักษ์ ธรรมะ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ และนางสาวเสาวนีย์ ศรีวิชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมบันทึกรายการโทรทัศน์อีสานร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน ประเด็น “กฎหมายยาเสพติด เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานด้านป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดให้กับกลุ่มเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น
ติดต่อสอบถาม/สมัครเรียน