www.Stats.in.th


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ขยายผลระดับตำบลเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกร กิจกรรม “ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การตลาดออนไลน์“ ณ บ้านหัวช้าง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 20 เมษายน 2566 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โดย ดร.นภธร ศิวารัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ขยายผลระดับตำบลเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกร กิจกรรม “ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การตลาดออนไลน์“ ณ บ้านหัวช้าง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พฤฒ ธนรัช อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
ติดต่อสอบถาม/สมัครเรียน