www.Stats.in.th


ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สร้างนักกฎหมายให้มีความรู้ คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ นำสังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะนิติศาสตร์ เป็นโรงเรียนสอนกฎหมาย (School of Law) ที่สร้างนักกฎหมายให้มีความรู้ คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ มุ่งนำวิชาชีพกฎหมาย ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน

1) ผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างมีคุณภาพ

2) สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เพื่อพัฒนาสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3) เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้จากการเรียน  การสอน งานวิจัย ของคณะฯ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

4) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

5) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

6) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และผลักดันให้บุคลากรได้มีโอกาสเติบโตในสายงานอาชีพ

1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ

2) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

3) การบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล

4) บูรณาการพันธกิจเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ติดต่อสอบถาม/สมัครเรียน