www.Stats.in.th


คณะผู้บริหาร

1. นายกริช สินธุศิริคณบดีประธานกาารการ
2. นายจักรพงศ์ ลิ้มสุวรรณรองคณบดีกรรมการ
3. นางสาวชัชวรรณ์ ลีโรจนวุฒิกุลรองคณบดีกรรมการ
4. นายวุฒิกร เดชกวินเลิศรองคณบดีกรรมการ
5. นายสุวนัย ทะคำสอนผู้แทนประธานกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการ
6. นางสาวจิรสุดา ไชยทุมผู้ช่วยคณบดี
7. นางสาวนภธร ศิวารัตน์ผู้ช่วยคณบดี
ติดต่อสอบถาม/สมัครเรียน