www.Stats.in.th


บุคลากรสำนักงานคณบดี

1. นางสาวจุรีพร  ไชยแสนย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นางสาวเสาวนีย์  ศรีวิชานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
3. นางณัฐกุล  ภูกลางเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
4. นางสาววรรณภา  เหล่าศรีชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
5. นายจิตรกรณ์  นนทะบูรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
6. นางสาวสุลาวัลย์  กุดวิสัยนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. นางสาวบุสยา  แฝงคำผู้ปฏิบัติงานบริหาร
8. นายธีรภพ  นาทุ่งมนเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร
ติดต่อสอบถาม/สมัครเรียน